חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.1.19 – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2020

 2. 5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

 3. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 4. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 5. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלקעדכונים מרשויות המדינה

 1. 5.1.19 – עדכון שנתי לתעריף החשמל

 2. 5.1.19 – החלטה – קביעת תעריף ותנאי זכאות למתקנים שאינם נכללים במכסה

 3. 5.1.19 – החלטה – קביעת תעריף ותנאי זכאות למתקנים שאינם נכללים במכסה קרקעי

 4. 5.1.19 – החלטה עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרת PV בגודל קטן

 5. 5.1.19 – החלטה מתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה

 6. 18.12.19 – אמת המידה לתעריף למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים

 7. 18.12.19 – החלטה מישיבה 571, מיום 12.12.2019 הצעת החלטה לשימוע – הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת

 8. 16.12.19 – שימוע עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרת תעריפיות 15.12

 9. 16.12.19 – החלטות המועצה הארצית לתכנון ובניה – עדכון תמא 10

 10. 16.12.19 – הצעת החלטה – עדכון אמות מידה 35כ1 – 35כ6