חלוקת חשמל

ביום 11/8/2009 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים בתחום חשמל את החלטה 272 – "מתווה להסדרה חוקית של מחלקי חשמל היסטוריים". להלן לוח התעריפים ואמות המידה להורדה

מחלק חשמל היסטורי הינו מי שעונה על הקריטריונים שלהלן:

  • גוף בעל זכויות במקרקעין המשמש לו מקום פעילות.
  • בעל זכויות בתשתיות חלוקת החשמל לחבריו.
  • מבצע ללא רישיונות חלוקת חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו.

על פי הגדרה זו קיבוץ מוגדר כמחלק חשמל היסטורי ועל כן הוא נדרש להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמל. כל הקיבוצים נדרשים להסדיר את מעמדם החוקי בתחום חלוקת החשמל בלוח זמנים קבוע ומוגדר.

Arrow
Arrow
Slider

תקופת הזמן שהוקצבה לעמידה במתווה הינה 21 חודשים אשר יחלו להימדד ממועד קבלת אישור כניסה למתווה מרשות החשמל ולאחר מכן עוד כ-5 שנים להשלמת ביצוע ההשקעות.

להלן שלבי תהליך הרישוי

• כניסה למתווה – מילוי והגשת הבקשה למתווה מחלקי חשמל היסטוריים

• אישור כניסה למתווה – קבלת אישור כניסה זמני ע"י רשות החשמל

• משלב זה הקיבוץ מתחיל לקנות בתעריף מכירה מרוכזת מ"ג ולהיות כפוף ללוחות הזמנים של רשות החשמל

• הקמה והפעלת חברה בע"מ – 6 חודשים

• סקר רשת החשמל ( מצב הרשת הקיימת ) – 8 חודשים

• כתב כמויות – 3 חודשים

• רישיון קבע ותכנית לשדרוג הרשת – 4 חודשים

• שדרוג הרשת – (השלמה ושדרוג הרשת ועמידה בדרישות חוק החשמל) – עד 5 שנים

הערה: פעולות המחויבות בשל סכנת חיים יטופלו במקביל למסגרת התקופה בלוחות זמנים המחויבים מן סיכון.

מעגן פרויקטים המתמחה ברגוליציה בכלל ומתווה מחלקים היסטורי בפרט מתכננת ומלווה תוך מעקב אחר ביצוע המשימות עד ליעד הסופי – הוצאת רישיון חלוקה ואספקה כחוק.