חלוקת חשמל

ביום 11/8/2009 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים בתחום חשמל את החלטה 272 – "מתווה להסדרה חוקית של מחלקי חשמל היסטוריים". להלן לוח התעריפים ואמות המידה להורדה

מחלק חשמל היסטורי הינו מי שעונה על הקריטריונים שלהלן:

  • גוף בעל זכויות במקרקעין המשמש לו מקום פעילות.
  • בעל זכויות בתשתיות חלוקת החשמל לחבריו.
  • מבצע ללא רישיונות חלוקת חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו.

על פי הגדרה זו קיבוץ מוגדר כמחלק חשמל היסטורי ועל כן הוא נדרש להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמל. כל הקיבוצים נדרשים להסדיר את מעמדם החוקי בתחום חלוקת החשמל בלוח זמנים קבוע ומוגדר.

Arrow
Arrow
Slider

תקופת הזמן שהוקצבה לעמידה במתווה הינה 21 חודשים אשר יחלו להימדד ממועד קבלת אישור כניסה למתווה מרשות החשמל ולאחר מכן עוד כ-5 שנים להשלמת ביצוע ההשקעות.

להלן שלבי תהליך הרישוי

1. כניסה למתווה

על הקיבוץ לעמוד ב- 3 קריטריונים:

• גוף בעל זכויות במקרקעין המשמש לו מקום פעילות.

• בעל זכויות בתשתיות חלוקת החשמל לחבריו.

• מבצע ללא רישיונות חלוקת חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו.

קריטריונים אלה מגדירים אותו כמחלק חשמל היסטורי ועל כן הוא נדרש להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמלולהכנס למתווה באמצעות הכנת תיקים לבקשות לחלוקה והספקת חשמל.

רשות החשמל לאחר בדיקת התיקים מאשרת לקיבוץ את כניסתו למתווה ועמידה מרגע זה ואילך בלו"ז קבוע ומוגדר מראש, מאידך מקבל הקיבוץ תעריף מכירה מרוכזת במ"ג הנמוך בצורה משמעותית מהמחיר אותו הוא משלם היום.

2. הקמת חברה:

לאחר קבלת אישור הכניסהלמתווה מרשות החשמל, על הקיבוץ לפעול להקמת חברהבע"מ תוך 6 חודשים.

הפעלת החברה כוללת מספר שלבים בניהם קטלוג צרכני החברה,אפיון הסכם שירותים ביטוחים ועוד

3. סקר רשת החשמל:

הנו תהליך שמשכו 8 חודשים המכיל מיפוי כל רשת החשמל מנקודת החיבור של חח"י ועד לחיבורים לבתים כולל פירוט מדוקדק על כל קו (חתכים, סוג הקו, מנתקים וכו..) ואיתור עומק תשתיות תת קרקעיות

4. כתב כמויות:

תהליך הנמשך 3 חודשים. העברת כל החומר שנכתב בשלב הסקר על גבי מפות והעברתו לטבלאות המנתחות האם תשתית עומדת או לא עומדת בחוק החשמל.

5. רישיות קבע ותכנית רב שנתית

תהליך הנמשך 4 חודשים. הכנת תיק מלא לרשות החשמל לפני קבלת רישיון קבע, אך הפעם כל החומרים הם מעיני חברת החלוקה ולא הקיבוץ כפי שנעשה בשלב כניסה למתווה.

תהליך הנמשך 4 חודשים במקביל לרישיון הקבע בו מנתחים את הטבלאות של שלב כתב הכמויות שהגדרנו כ"לא עומדות בחוק החשמל". בנוסף בודקים האם יש בשטח המחלק שינויים בכמות הצרכנים או בצריכה המצריכים שינויים מהותיים ברשת החשמל, שיפורי איבודים ושיפורי גבייה. את כל אלה פורשים לתוכנית השקעות על פני 5 שנים.